Loading...

کارفرما:

شهر کاتالیست رز اروند

تاریخ پروژه:

نمایشگاه پتروشیمی 1400

محل پروژه:

نمایشگاه بین المللی تهران

شرح خدمات:

  • غرفه سازی