خدمات تامین نیروی انسانی

  • نیروهای متخصص و تحصیل کرده جهت کانتر در غرفه نمایشگاه ها

  • نیروهای پذیرایی و میهماندار آموزش دیده جهت میزبانی و پذیرایی

  • بادیگارد و اسکورت در مراسم ها

  • باریستا در مراسم و غرفه های نمایشگاه

  • نیروهای خدماتی

  • مترجم

  • مجریان برتر

  • گروه موسیقی