خدمات سالن همایش

  • تامین سالن همایش بنا به تعداد نفرات و نوع مراسم و برنامه

  • اخذ مجوزهای لازم جهت برگزاری مراسمات